Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego modne-tapety.pl

 

I. Sklep Modne tapety

 1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego, znajdujący się w al. Powstańców Wielkopolskich 162, 64-920 Piła , e-mail kontakt@dryfex.pl, Tel. +48 67 210-61-19 ;

 2. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego;

 3. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

 4. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

 5. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

 6. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Dryfex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000120484 , działający pod adresem  www.modne-tapety.pl;

 7. Sklep Stacjonarny: sklep al. Powstańców Wielkopolskich 162, 64-920 Piła. Sklep zarejestrowany jest pod numerem NIP: 764-007-51-11, numer Regon: 008026677. znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  

 8. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271, z późn. zm.);

 9. Dryfex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000120484, adres al. Powstańców Wielkopolskich 162, 64-920 Piła. Sklep zarejestrowany jest pod numerem NIP: 764-007-51-11, numer Regon: 008026677

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Dryfex świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

  1. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego,

  2. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepie Stacjonarnym,

  3. umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów Sklepu Internetowego oraz Sklepu Stacjonarnego,

  4. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

  1. zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,

 4. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.modne-tapety.pl na której umieszony jest regulamin.

 5. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie www.modne-tapety.pl przy użyciu stosownego formularza, podczas rejestracji, składania zamówienia lub w zamówieniu złożonym drogą elektroniczną.

 6. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Dryfex zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji udzielonej na Produkt można składać w trybie wskazanym w punkcie VII Regulaminu. 

   

 8. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest Dryfex. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz z Dyrektywą 95/46/WE. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

III. Sprzedaż

 1. Dryfex prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi.

 2. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Dryfex na zasadach opisanych poniżej.  

 3. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów na końcu zamówienia.

 4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji. 

 5. Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów:

  (1)  wybranie produktów,

  (2) złożenie zamówienia,

  (3) potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji,

  (4) płatność.

 6. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Dryfex podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.   

 7. Płatności w sklepie internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych PayU lub przelewem bankowym.

 8. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

 9. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail; po skompletowaniu i przygotowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie wiadomością e-mail.

 10. Treść Regulaminu jest utrwalana i zabezpieczana na serwerach Sklepu Internetowego. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji Klient otrzymuje dane umożliwiające dostęp do treści Regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia umowy.  

 11. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

 12. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta sklepu internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.

 13. Dryfex może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

 14. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, Dryfex nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

 15. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Dryfex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

 16. Podczas zakupów w Sklepie Internetowym nie są uwzględniane jakikolwiek przywileje związane z uczestnictwem w programach lojalnościowych organizowanych przez Dryfex poza Sklepem Internetowym.

 

IV. Dostawa i Czas Realizacji

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.

 4. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

 5. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym lub przesyłką kurierską.

 6. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki należy odebrać z samochodu kurierskiego, który dostarczy przesyłkę pod budynek wskazany w adresie dostawy.

 7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.

 8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.

 9. Dryfex nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

V. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów w okresie 10 dni od daty wydania zamówionego towaru (a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia), Klient, który jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 2. Wskazane w pkt. 1 powyżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres: Dryfex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres al. Powstańców Wielkopolskich 162, 64-920 Piła

 4. Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

 5. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:

  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  5. dostarczania prasy,

  6. w przypadku umów o świadczenie usług – jeśli świadczenie usług zostało – za zgodą konsumenta – rozpoczęte przed upływem 10 dni od zawarcia umowy.

 

VI. Bezterminowy zwrot towaru

 1. Niezależnie od uprawnień opisanych w punkcie V w Sklepie Internetowym Klient jest dodatkowo uprawniony do bezterminowego zwrotu towaru, na zasadach określonych w regulaminie określającym zasady zwrotu produktów kupionych w sklepie Dryfex. Podlegający zwrotowi towar musi być pełnowartościowy, bez śladów używania, niezniszczony, w oryginalnym opakowaniu oraz nadający się do ponownej sprzedaży. W przypadku towarów posiadających termin ważności - ich zwrot nie może nastąpić w okresie 30 dni przed upływem terminu ważności. Zwrot jest dokonywany na podstawie dowodu zakupu.

 2. Zwrotu można dokonać także w sklepie stacjonarnym Dryfex.Dryfex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres al. Powstańców Wielkopolskich 162, 64-920 Piła

 3. Zwrot zapłaty za towar nastąpi w terminie do 14-dni od zwrotu towaru.

 

VII. Niezgodność Produktu z umową i gwarancja  

 1. Leroy Merlin odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 2. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w sklepie Dryfex lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

 3. Dryfex zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 4. Warunki  gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem sklepu stacjonarnego Dryfex.

 

VIII. Pozostałe postanowienia

 1. Dryfex zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Dryfex lub przesłać swoje oświadczenie na adres Dryfex, z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

IX. Polityka Cookies

1.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu modne-tapety.pl z siedzibą pod adresem al. Powstańców Wielkopolskich 162, 64-920 Piła

4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 Piła, dnia 13 Października 2014 r.